เว็บไซด์ MundaWEB เป็นเครือข่ายของการสื่อสารที่เชื่อมต่อผู้บริโภค ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและองค์กรการกุศลเข้าด้วยกัน โดยช่วยให้เกิดการช่วยเหลือไปยังผู้ที่ยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุด ทั้งยังในด้านการป้องกันสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ดีต่างๆ โดยความช่วยเหลือของผู้ที่มีเจตนารมณ์เฉกเช่นเดียวกันกับท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ดาว์นโหลดแอ็พพลิเคชั่น MundaWEB

ถ้าหากว่าวันนี้เป็นเพียงวันธรรมดาๆวันหนึ่งของโลก เราก็จะเสียผืนป่าในขนาดเทียบเท่ากับกรุงเทพ มหานครในพื้นที่ขนาด 1,568 ตารางกิโลเมตร (605.693ตารางไมล์) ให้ค่อยๆกลายเป็นทะเลทรายจากการกระทำของมนุษย์ เด็กหนึ่งคนที่เกิดในกรุงเวียนนา กรุงปารีส หรือกรุงลอนดอน จะบริโภค และจะก่อให้เกิดของทิ้งเสียรวมทั้งก่อให้เกิดมลพิษได้มากกว่าจำนวนเด็กๆ 50 คนที่เกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา เราทั้งหมดต่างก็หายใจโดยใช้อากาศเดียวกัน ปลาอยู่ในท้องทะเลเดียวกัน และเราต่างก็แบ่งปันความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าร่วมกันเพื่อครอบครัวและเพื่อชุมชนของเรา ด้วยการลดจำนวน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาทำให้ใช้ได้ใหม่ (รีไซเคิ้ล) และคิดซ้ำอีกครั้งในเรื่องของความสำคัญต่างๆ

ผู้คนกว่า900ล้านคนต้องทนหิวโหยในทุกๆวัน หนึ่งในสามของจำนวนนี้เป็นเด็กๆ ประมาณการที่ร้อยละ 19.5 (19.5%) หรือหนึ่งในห้าของประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนานั้นต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยค่าแรงโดยเฉลี่ยที่น้อยกว่าวันละ 2 ดอลล่าสหรัฐ คนยากจนจะไม่มีหนทางที่จะได้เข้าถึงบรรดาโอกาสขั้นพื้นฐานต่างๆ ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องแยกตัวออกไปและถูกละเลย ประชากรที่ยากจนที่สุดของโลกเป็นพันล้านคนถูกจำกัดโอกาส หรือบ้างก็ไร้โอกาสที่จะได้รับการศึกษาโดยสิ้นเชิง ตัวเลขประมาณการเป็นจำนวนถึง 876 ล้านคนของผู้ใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลกนั้น ร้อยละหกสิบของจำนวนนี้เป็นสตรี อันความยากจนข้นแค้นอันแสนสาหัสนี้มักจะต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปยังคนรุ่นหลังๆเสมอ

ความมุ่งมั่นพยายามนั้นจะต้องมาจากผู้คน รัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงส่วนที่เป็นรากของความยากจนข้นแค้นอันแสนสาหัสและเพื่อที่จะช่วยขยายโอกาสต่างๆเพื่อให้คนยากจนเหล่านั้นได้รับ ถ้าหากว่าความยากจนข้นแค้นอันแสนสาหัสนั้นเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานด้วยตัวแปรหรือปัจจัยหลายตัวที่ประกอบกันแล้ว ก็จะต้องอาศัยการดำเนินการหลายประการหลายทิศทางด้วยกันที่จะตัดวงจรนี้ให้ขาดลงได้ การดำเนินการต่างๆที่กล่าวมานี้ก็ได้รวมถึง MundaWEB และบรรดาผู้คนเฉกเช่นตัวท่านรวมอยู่ด้วย

ขยายโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาในด้านสุขภาพพลานามัยและการดูแลเพื่อให้ผู้คนไม่ต้องตายง่ายเกินไป โรคร้ายต่างๆป้องกันได้ โดยการทำให้การศึกษาและการได้รับโภชนาการที่เพียงพอเป็นเรื่องหลัก เพื่อที่เด็กๆจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้นำในการมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดี

จัดให้มีการฝึกฝนอบรมด้านต่างๆและให้สนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กๆสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้มากขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์ และเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาไว้และมีการทดแทนเพื่อคนรุ่นต่อๆไปในอนาคต ลงลึกถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่สตรีและเพื่อให้สตรีได้รับสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในบรรดาเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบกับชีวิตของตนรวมถึงลูกหลานของตน

โดยการร่วมกับเวปไซด์ MundaWEB แล้ว เราช่วยทำให้บทบาทและฐานะขององค์กรท้องถิ่นเข็มแข็งขึ้น เพื่อทำให้ชุมชนนั้นมีความเพียงพอพึ่งพาตนเองได้และเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ชีวิตของสมาชิกที่เปราะบางที่สุดในสังคมรวมถึงเด็กและเยาวชน บรรดาชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ร่อน หรือแม้กระทั่งบรรดาคนชราและคนพิการนั้นดีขึ้น

MundaWEB ตีความในเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมของตนแตกต่างออกไป โดยคำนึงถึงชนชั้นกลาง – ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้บริโภค การสร้างสรรค์แรงสนับสนุนช่วยเหลือที่มีความหมายให้ไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนองค์กรต่างๆ นี่เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมากของความรับผิดชอบที่เราทั้งหมดมีต่อสังคม MundaWEB ดึงให้สังคมตื่นตัว ให้ได้รับรู้ลึกลงไปจนถึงแก่นรากของความยากจน และโดยผ่านทางการใช้แอ็พพลิเคชั่นของเราแล้วนั้น ท่านก็จะได้ประหยัดเงินและยังได้ช่วยเหลือในการเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างมาก

เจตนารมณ์ของ MundaWEB คือการที่จะได้ลงมือทำก่อนที่จะสายเกินไป และอำนาจก็อยู่ในแอ็พพลิเคชั่นในมือท่านเอง

– โวล์ฟกัง มุนดา ผู้ก่อตั้งเว็บไซ้ท์ MundaWEB